Համարը 
N 730-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 26.09.08./31(305) Հոդ.284
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
15.08.2008
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.08.2008
Վավերացնող մարմինը 
 
Վավերացման ամսաթիվը 
 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
 

Մայր փաստաթուղթ:ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆ...
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`   Համապատասխան ինկորպորացիան`
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ... (26.02.2009 - )   ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ... (26.02.2009 - )
 

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՁԵՎԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի N 194-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

1 սեպտեմբերի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11808258

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

15 օգոստոսի 2008 թ.

ք. Երևան

N 730-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՁԵՎԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի N 194-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել.

1) Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևի առանձին հատվածների լրացման մասին ցուցումները` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004 թվականի մարտի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևը և նշված ձևի առանձին հատվածների լրացման մասին ցուցումները հաստատելու մասին» N 194-Ն հրամանը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից և վերջինիս գործողությունը տարածվում է 2008 թվականին հաջորդող տարիների համայնքների բյուջետային գործընթացների վրա:

 

Նախարար

Տ. Դավթյան

 

Հավելված N 1

 

Օրինակելի ձև

 

_______________________ ՄԱՐԶԻ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ)

           (մարզի անվանումը)

___________________________________________ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

(քաղաքային, գյուղական, թաղային համայնքի անվանումը)

 

2 0 0   Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի  Բ Յ ՈՒ Ջ Ե

 

Հաստատված է ___________________________________ համայնքի

(քաղաքային, գյուղական, թաղային համայնքի անվանումը)

 

ավագանու 200_ թվականի _________________ -ի N ____ որոշմամբ

(ամիսը, ամսաթիվը)

_______________________________________________________

(համայնքի բյուջեն սպասարկող տեղական գանձապետական բաժանմունքի անվանումը)

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ __________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

ՀԱՏՎԱԾ 1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

 

(հազար դրամով)

Տողի NN

Եկամտատեսակները

Հոդվածի NN

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

այդ թվում`

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

5

6

1000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

(տող 1100 + տող 1200 + տող 1300)

այդ թվում՝

 

 

 

 

1100

1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ
(տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160)
այդ թվում`

7100

 

 

X

1110

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111+ տող 1112)

7131

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

1111

Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար

 

 

 

X

1112

Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար

 

 

 

X

1120

 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից

7136

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

1121

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

 

 

 

X

1130

1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ
այդ թվում`

7145

 

 

X

1131

Տեղական տուրքեր
(տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144 + տող 1145)
այդ թվում`

71452

 

 

X

1132

ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334),
որից`

 

 

 

X

1133

աա) Հիմնական շինությունների համար

 

 

 

X

1134

աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար

 

 

 

X

1135

բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1136

գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար

 

 

 

X

1137

դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար

 

 

 

X

1138

ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1139

զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար

 

 

 

X

1140

է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1141

ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1142

թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1143

ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար

 

 

 

X

1144

ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար

 

 

 

X

1145

ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար

 

 

 

X

1150

1.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ
այդ թվում`

7146

 

 

X

1151

Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր (տող 1152 + տող 1153)
այդ թվում`

 

 

 

X

1152

ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար

 

 

 

X

1153

բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար

 

 

 

X

1160

 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ
(տող 1161 + տող 1165 )
այդ թվում`

7161

 

 

X

1161

Օրենքով պետական բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ համայնքների բյուջեներ (տող 1162 + տող 1163 + տող 1164)
որից`

 

 

 

X

1162

ա) Եկամտահարկ

 

 

 

X

1163

բ) Շահութահարկ

 

 

 

X

1164

գ) Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ

 

 

 

X

1165

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ

 

 

 

X

1200

2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

7300

 

 

 

 

(տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260)
այդ թվում`

 

 

 

 

1210

2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից
այդ թվում`

7311

 

 

X

1211

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

 

X

1220

2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից
այդ թվում`

7312

 

X

 

1221

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

X

 

1230

2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից
այդ թվում`

7321

 

 

X

1231

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

 

X

1240

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից
այդ թվում`

7322

 

X

 

1241

Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով

 

 

X

 

1250

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից
(տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258)
որից`

7331

 

 

X

1251

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

 

 

 

X

1254

բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255+ տող 1256)
այդ թվում`

 

 

 

X

1255

բա) Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից փոխհատուցվող գումարներ

 

 

 

X

1256

բբ) այլ դոտացիաներ

 

 

 

X

1257

գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

 

 

X

1258

դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ
որից`

 

 

 

X

1259

Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ձևավորված միջոցներից

 

 

 

X

1260

 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից
(տող 1261 + տող 1262)
այդ թվում`

7332

 

X

 

1261

ա) Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)

 

 

X

 

1262

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ
որից`

 

 

X

 

1263

Երևան քաղաքի համաքաղաքային նշանակության ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ձևավորված միջոցներից

 

 

X

 

1300

3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
(տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390)
այդ թվում`

7400

 

 

 

1310

3.1 Տոկոսներ
այդ թվում`

7411

 

X

 

1311

Օրենքով նախատեսված դեպքերում բանկերում համայնքի բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված տոկոսավճարներ

 

 

X

 

1320

3.2 Շահաբաժիններ
այդ թվում`

7412

 

 

X

1321

Բաժնետիրական ընկերություններում համայնքի մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե կատարվող մասհանումներ (շահաբաժիններ)

 

 

 

X

1330

3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334)
այդ թվում`

7415

 

 

X

1331

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

 

 

X

1332

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ

 

 

 

X

1333

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ

 

 

 

X

1334

Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր

 

 

 

X

1340

3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից
(տող 1341 + տող 1342 + տող 1343)
այդ թվում`

7421

 

 

X

1341

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր

 

 

 

X

1342

 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ

 

 

 

X

1343 Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ

X

1350

3.5 Վարչական գանձումներ
(տող 1351 + տող 1352)
այդ թվում`

7422

 

 

X

1351

Տեղական վճարներ

 

 

 

X

1352

Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ

 

 

 

X

1353

(տողը հանվել է 16.01.09 N 21-Ն)

1360

3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից(տող 1361 + տող 1362)
այդ թվում`

7431

 

 

X

1361

Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ

 

 

 

X

1362

Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից

 

 

 

X

1370

3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ
(տող 1371 + տող 1372)
այդ թվում`

7441

 

 

X

1371

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից

 

 

 

X

1372

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից

 

 

 

X

1380

3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ
(տող 1381 + տող 1382)
այդ թվում`

7442

 

X

 

1381

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից

 

 

X

 

1382

Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի իրականացման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից

 

 

X

 

1390

3.9 Այլ եկամուտներ
(տող 1391 + տող 1392 + տող 1393)
այդ թվում`

7451

 

 

 

1391

Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր

 

 

X

 

1392

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր

 

 

X

 

1393

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ

 

 

 

 

 

(Աղյուսակը փոփ., լրաց. 16.01.09 N 21-Ն)

 

ՀԱՏՎԱԾ 2

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԸՍՏ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

(հազար դրամներով)

Տողի NN

Բա-ժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

 Ընդամենը (ս.7 +ս.8)

 այդ թվում`

վարչա-կան բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

 X

X

X

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 2100 + տող 2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող 2500+
տող 2600 + տող 2700 + տող 2800 + տող 2900+
տող 3000 + տող 3100)

     

2100

01

0

0

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(տող 2110 + տող 2120 + տող 2130 + տող 2140 + տող 2150+
տող 2160 + տող 2170 + տող 2180)

     
       

այդ թվում`

     

2110

01

1

0

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

     
       

որից`

     

2111

01

1

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

     

2112

01

1

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

     

2113

01

1

3

Արտաքին հարաբերություններ

     

2120

01

2

0

Արտաքին տնտեսական օգնություն

     
       

որից`

     

2121

01

2

1

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

     

2122

01

2

2

Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

     

2130

01

3

0

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

     
       

որից`

     

2131

01

3

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

     

2132

01

3

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

     

2133

01

3

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

     

2140

01

4

0

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

     
       

որից`

     

2141

01

4

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

     

2150

01

5

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2151

01

5

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2160

01

6

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2161

01

6

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     

2170

01

7

0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

     
       

որից`

     

2171

01

7

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

     

2180

01

8

0

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

     
       

որից`

     

2181

01

8

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

     
       

որից`

     

2182

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին

     

2183

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

     

2184

01

8

1

այդ թվում` Երևանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորման համար

     

2185

01

8

1

       

2200

02

0

0

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

(տող 2210+2220 + տող 2230 + տող 2240 + տող 2250)

     
       

այդ թվում`

     

2210

02

1

0

Ռազմական պաշտպանություն

     
       

որից`

     

2211

02

1

1

Ռազմական պաշտպանություն

     

2220

02

2

0

Քաղաքացիական պաշտպանություն

     
       

որից`

     

2221

02

2

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

     

2230

02

3

0

Արտաքին ռազմական օգնություն

     
       

որից`

     

2231

02

3

1

Արտաքին ռազմական օգնություն

     

2240

02

4

0

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

     
       

որից`

     

2241

02

4

1

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

     
       

որից`

     

2250

02

5

0

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2251

02

5

1

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

2300

03

0

0

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
(տող 2310 + տող 2320 + տող 2330 + տող 2340+տող 2350 + տող 2360 + տող 2370)

     
       

այդ թվում`

     

2310

03

1

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

     
       

որից`

     

2311

03

1

1

Ոստիկանություն

     

2312

03

1

2

Ազգային անվտանգություն

     

2313

03

1

3

Պետական պահպանություն

     

2320

03

2

0

Փրկարար ծառայություն

     
       

որից`

     

2321

03

2

1

Փրկարար ծառայություն

     

2330

03

3

0

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

     
       

որից`

     

2331

03

3

1

Դատարաններ

     

2332

03

3

2

Իրավական պաշտպանություն

     

2340

03

4

0

Դատախազություն

     
       

որից`

     

2341

03

4

1

Դատախազություն

     

2350

03

5

0

Կալանավայրեր

     
       

որից`

     

2351

03

5

1

Կալանավայրեր

     

2360

03

6

0

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

     
       

որից`

     

2361

03

6

1

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

     

2370

03

7

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2371

03

7

1

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

2400

04

0

0

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող 2440 + տող 2450+տող 2460 + տող 2470 + տող 2480 + տող 2490)

     
       

այդ թվում`

     

2410

04

1

0

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

     
       

որից`

     

2411

04

1

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

     

2412

04

1

2

Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

     

2420

04

2

0

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

     
       

որից`

     

2421

04

2

1

Գյուղատնտեսություն

     

2422

04

2

2

Անտառային տնտեսություն

     

2423

04

2

3

Ձկնորսություն և որսորդություն

     

2424

04

2

4

Ոռոգում

     

2430

04

3

0

Վառելիք և էներգետիկա

     
       

որից`

     

2431

04

3

1

Քարածուխ և այլ կարծր բնական վառելիք

     

2432

04

3

2

Նավթամթերք և բնական գազ

     

2433

04

3

3

Միջուկային վառելիք

     

2434

04

3

4

Վառելիքի այլ տեսակներ

     

2435

04

3

5

Էլեկտրաէներգիա

     

2436

04

3

6

Ոչ էլեկտրական էներգիա

     

2440

04

4

0

Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

     
       

որից`

     

2441

04

4

1

Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

     

2442

04

4

2

Արդյունաբերություն

     

2443

04

4

3

Շինարարություն

     

2450

04

5

0

Տրանսպորտ

     
       

որից`

     

2451

04

5

1

ճանապարհային տրանսպորտ

     

2452

04

5

2

Ջրային տրանսպորտ

     

2453

04

5

3

Երկաթուղային տրանսպորտ

     

2454

04

5

4

Օդային տրանսպորտ

     

2455

04

5

5

Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

     

2460

04

6

0

Կապ

     
       

որից`

     

2461

04

6

1

Կապ

     

2470

04

7

0

Այլ բնագավառներ

     
       

որից`

     

2471

04

7

1

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում

     

2472

04

7

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

     

2473

04

7

3

Զբոսաշրջություն

     

2474

04

7

4

Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր

     

2480

04

8

0

Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2481

04

8

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2482

04

8

2

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2483

04

8

3

Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2484

04

8

4

Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2485

04

8

5

Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2486

04

8

6

Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2487

04

8

7

Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2490

04

9

0

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2491

04

9

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     

2500

05

0

0

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 2520 + տող 2530 + տող 2540+
տող 2550 + տող 2560)

     
       

այդ թվում`

     

2510

05

1

0

Աղբահանում

     
       

որից`

     

2511

05

1

1

Աղբահանում

     

2520

05

2

0

Կեղտաջրերի հեռացում

     
       

որից`

     

2521

05

2

1

Կեղտաջրերի հեռացում

     

2530

05

3

0

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

     
       

որից`

     

2531

05

3

1

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

     

2540

05

4

0

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

     
       

որից`

     

2541

05

4

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

     

2550

05

5

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2551

05

5

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2560

05

6

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2561

05

6

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

2600

06

0

0

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3610 + տող 3620 + տող 3630 + տող 3640 + տող 3650 + տող 3660)

     
       

այդ թվում`

     

2610

06

1

0

Բնակարանային շինարարություն

     
       

որից`

     

2611

06

1

1

Բնակարանային շինարարություն

     

2620

06

2

0

Համայնքային զարգացում

     
       

որից`

     

2621

06

2

1

Համայնքային զարգացում

     

2630

06

3

0

Ջրամատակարարում

     
       

որից`

     

2631

06

3

1

Ջրամատակարարում

     

2640

06

4

0

Փողոցների լուսավորում

     
       

որից`

     

2641

06

4

1

Փողոցների լուսավորում

     

2650

06

5

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2651

06

5

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2660

06

6

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2661

06

6

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     

2700

07

0

0

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2710 + տող 2720 + տող 2730 + տող 2740+
տող 2750 + տող 2760)

     
       

այդ թվում`

     

2710

07

1

0

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

     
       

որից`

     

2711

07

1

1

Դեղագործական ապրանքներ

     

2712

07

1

2

Այլ բժշկական ապրանքներ

     

2713

07

1

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

     

2720

07

2

0

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

     
       

որից`

     

2721

07

2

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

     

2722

07

2

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

     

2723

07

2

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

     

2724

07

2

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

     

2730

07

3

0

Հիվանդանոցային ծառայություններ

     
       

որից`

     

2731

07

3

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

     

2732

07

3

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

     

2733

07

3

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

     

2734

07

3

4

Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

     

2740

07

4

0

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

     
       

որից`

     

2741

07

4

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

     

2750

07

5

0

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2751

07

5

1

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2760

07

6

0

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2761

07

6

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

     

2762

07

6

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

2800

08

0

0

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
(տող 2810 + տող 2820 + տող 2830 + տող 2840+ տող 2850 + տող 2860)

     
       

այդ թվում`

     

2810

08

1

0

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

     
       

որից`

     

2811

08

1

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

     

2820

08

2

0

Մշակութային ծառայություններ

     
       

որից`

     

2821

08

2

1

Գրադարաններ

     

2822

08

2

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

     

2823

08

2

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

     

2824

08

2

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

     

2825

08

2

5

Արվեստ

     

2826

08

2

6

Կինեմատոգրաֆիա

     

2827

08

2

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

     

2830

08

3

0

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

     
       

որից`

     

2831

08

3

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

     

2832

08

3

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

     

2833

08

3

3

Տեղեկատվության ձեռքբերում

     

2840

08

4

0

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

     
       

որից`

     

2841

08

4

1

Երիտասարդական ծրագրեր

     

2842

08

4

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

     

2843

08

4

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

     

2850

08

5

0

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2851

08

5

1

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2860

08

6

0

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2861

08

6

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

     

2900

09

0

0

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2910 + տող 2920 + տող 2930 + տող 2940+ տող 2950 + տող 2960 + տող 2970 + տող 2980)

     
       

այդ թվում`

     

2910

09

1

0

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

     
       

որից`

     

2911

09

1

1

Նախադպրոցական կրթություն

     

2912

09

1

2

Տարրական ընդհանուր կրթություն

     

2920

09

2

0

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

     
       

որից`

     

2921

09

2

1

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

     

2922

09

2

2

Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն

     

2930

09

3

0

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

     
       

որից`

     

2931

09

3

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

     

2932

09

3

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

     

2940

09

4

0

Բարձրագույն կրթություն

     
       

որից`

     

2941

09

4

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

     

2942

09

4

2

Հետբուհական մասնագիտական կրթություն

     

2950

09

5

0

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

     
       

որից`

     

2951

09

5

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

     

2952

09

5

2

Լրացուցիչ կրթություն

     

2960

09

6

0

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

     
       

որից`

     

2961

09

6

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

     

2970

09

7

0

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

2971

09

7

1

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     

2980

09

8

0

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

2981

09

8

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

3000

10

0

0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 + տող 3040 + տող 3050+ տող 3060 + տող 3070 + տող 3080 + տող 3090)

     
       

այդ թվում`

     

3010

10

1

0

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

     
       

որից`

     

3011

10

1

1

Վատառողջություն

     

3012

10

1

2

Անաշխատունակություն

     

3020

10

2

0

Ծերություն

     
       

որից`

     

3021

10

2

1

Ծերություն

     

3030

10

3

0

Հարազատին կորցրած անձինք

     
       

որից`

     

3031

10

3

1

Հարազատին կորցրած անձինք

     

3040

10

4

0

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

     
       

որից`

     

3041

10

4

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

     

3050

10

5

0

Գործազրկություն

     
       

որից`

     

3051

10

5

1

Գործազրկություն

     

3060

10

6

0

Բնակարանային ապահովում

     
       

որից`

     

3061

10

6

1

Բնակարանային ապահովում

     

3070

10

7

0

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

3071

10

7

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     

3080

10

8

0

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

3081

10

8

1

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

     
       

որից`

     

3090

10

9

0

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     
       

որից`

     

3091

10

9

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

     

3092

10

9

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժադակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

     

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110)

     
       

այդ թվում`

     

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

     
       

որից`

     

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

     

ՀԱՏՎԱԾ 3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԸՍՏ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

(հազար դրամներով)

 Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Ընդամենը
(ս.5+ս.6)

այդ թվում`

անվանումները

 NN

վարչա-կան մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

5

6

4000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
(տող 4050 + տող 5000 + տող 6000)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4050

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ (տող 4100 + տող 4200 + տող 4300 + տող 4400 + տող 4500+ տող 4600 + տող 4700)

x

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4100

1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ (տող 4110 + տող 4120 + տող 4130)

x

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4110

ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4111 + տող 4112 + տող 4114)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4111

 -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4111

 

 

 X

4112

 - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

4112

 

 

 X

4114

 -Այլ վարձատրություններ

4115

 

 

 X

4120

ԲՆԵՂԵՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4121)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4121

 -Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ

4121

 

 

 X

4130

ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4131)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4131

 -Սոցիալական ապահովության վճարներ

4131

 

 

X

4200

1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (տող 4210 + տող 4220 + տող 4230 + տող 4240 + տող 4250 + տող 4260)

x

 

 

 X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4210

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4211 + տող 4212 + տող 4213 + տող 4214 + տող 4215 + տող 4216 + տող 4217)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4211

 -Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր

4211

 

 

 X

4212

 -Էներգետիկ ծառայություններ

4212

 

 

 X

4213

 -Կոմունալ ծառայություններ

4213

 

 

 X

4214

 -Կապի ծառայություններ

4214

 

 

 X

4215

 -Ապահովագրական ծախսեր

4215

 

 

 X

4216

 -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն

4216

 

 

 X

4217

 -Արտագերատեսչական ծախսեր

4217

 

 

 X

4220

 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4221 + տող 4222 + տող 4223)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4221

 -Ներքին գործուղումներ

4221

 

 

 X

4222

 -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր

4222

 

 

 X

4223

 -Այլ տրանսպորտային ծախսեր

4229

 

 

 X

4230

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (տող 4231 + տող 4232 + տող 4233 + տող 4234 + տող 4235 + տող 4236 + տող 4237 + տող 4238)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4231

 -Վարչական ծառայություններ

4231

 

 

 X

4232

 -Համակարգչային ծառայություններ

4232

 

 

 X

4233

 -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ

4233

 

 

 X

4234

 -Տեղակատվական ծառայություններ

4234

 

 

 X

4235

 -Կառավարչական ծառայություններ

4235

 

 

 X

4236

 - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ

4236

 

 

 X

4237

 -Ներկայացուցչական ծախսեր

4237

 

 

 X

4238

 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

4239

 

 

 X

4240

 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
(տող 4241)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4241

 -Մասնագիտական ծառայություններ

4241

 

 

 X

4250

ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր) (տող 4251 + տող 4252)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4251

 -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4251

 

 

 X

4252

 -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4252

 

 

 X

4260

 ՆՅՈՒԹԵՐ (տող 4261 + տող 4262 + տող 4263 + տող 4264 + տող 4265 + տող 4266 +
տող 4267 + տող 4268)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4261

 -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

4261

 

 

 X

4262

 -Գյուղատնտեսական ապրանքներ

4262

 

 

 X

4263

 -Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների վերապատրաստում)

4263

 

 

 X

4264

 -Տրանսպորտային նյութեր

4264

 

 

 X

4265

 -Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր

4265

 

 

 X

4266

 -Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր

4266

 

 

 X

4267

 -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267

 

 

 X

4268

 -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269

 

 

 X

4300

1.3 ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4310 + տող 4320 + տող 4330)

x

 

 

 X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4310

ՆԵՐՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4311 + տող 4312)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4311

 -Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ

4411

 

 

 X

4312

 -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ

4412

 

 

 X

4320

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4321 + տող 4322)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4321

 -Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ

4421

 

 

 X

4322

 -Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ

4422

 

 

 X

4330

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ (տող 4331 + տող 4332 + տող 4333)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4331

 -Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն

4431

 

 

 X

4332

 -Տույժեր

4432

 

 

 X

4333

 -Փոխառությունների գծով տուրքեր

4433

 

 

 X

4400

1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ (տող 4410 + տող 4420)

x

 

 

 X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4410

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4411 + տող 4412)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4411

 -Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4511

 

 

 X

4412

 -Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին

4512

 

 

 X

4420

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՈՉ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4421 + տող 4422)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4421

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին

4521

 

 

 X

4422

 -Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ֆինանսական կազմակերպություններին

4522

 

 

 X

4500

1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 4510 + տող 4520 + տող 4530 + տող 4540)

x

 

 

 X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4510

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4511 + տող 4512)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4511

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4611

 

 

 X

4512

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին

4612

 

 

 X

4520

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4521 + տող 4522)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4521

 -Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

4621

 

 

 X

4522

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

4622

 

 

 X

4530

ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող 4531 + տող 4532 + տող 4533)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4531

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4637

 

 

X

4532

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

4638

 

 

X

4533

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ (տող 4534 + տող 4537 + տող 4538)

4639

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4534

 - տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (տող 4535 + տող 4536)

 

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4535

 Երևանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորման համար

 

 

 

X

4536

այլ համայնքներին

 

 

 

X

4537

 - ՀՀ պետական բյուջեին

 

 

 

X

4538

 - այլ

 

 

 

X

4540

ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ (տող 4541 + տող 4542 + տող 4543)

x

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4541

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին

4655

 

 

X

4542

 -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

4656

 

 

X

4543

 -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ
(տող 4544 + տող 4547 + տող 4548)

4657

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4544

 - տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (տող 4545 + տող 4546)

 

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

4545

 Երևանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորման համար

 

 

 

X

4546

ՀՀ այլ համայնքներին

 

 

 

X

4547

 - ՀՀ պետական բյուջեին

 

 

 

X

4548

 - այլ

 

 

 

X

4600

1.6 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող 4610 + տող 4630 + տող 4640)

x

 

 

 X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4610

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ

 

 

 

X

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4610

 - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ

4711

 

 

 X

4620

 - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին

4712

 

 

 X

4630

 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) (տող 4631 + տող 4632 + տող 4633 + տող 4634)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4631

 -Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

4726

 

 

 X

4632

 -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

4727

 

 

 X

4633

 -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

4728

 

 

 X

4634

 -Այլ նպաստներ բյուջեից

 

 

 

 X

4640

 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ (տող 4641)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4641

 -Կենսաթոշակներ

4741

 

 

 X

4700

1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4710 + տող 4720 + տող 4730 + տող 4740 + տող 4750 + տող 4760+ տող 4770)

x

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

4710

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (տող 4711 + տող 4712)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4711

 - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ

4811

 

 

 X

4712

 -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

4819

 

 

 X

4720

ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ (տող 4721 + տող 4722 + տող 4723 + տող 4724)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4721

 -Աշխատավարձի ֆոնդ

4821

 

 

 X

4722

 -Այլ հարկեր

4822

 

 

 X

4723

 -Պարտադիր վճարներ

4823

 

 

 X

4724

 -Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր

4824

 

 

 X

4730

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ (տող 4731)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4731

 -Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ

4831

 

 

 X

4740

 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (տող 4741 + տող 4742)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4741

 -Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4841

 

 

 X

4742

 -Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում

4842

 

 

 X

4750

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (տող 4751)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4751

 -Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում

4851

 

 

 X

4760

 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ (տող 4761)

x

 

 

 X

 

որից`

 

 

 

 

4761

 -Այլ ծախսեր

4861

 

 

 X

4770

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 4771)

x

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

4771

 -Պահուստային միջոցներ

4891

 

 

 

4772

այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ

x

 

 

 

5000

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ (տող 5100 + տող 5200 + տող 5300 + տող 5400)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

5100

1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5110 + տող 5120 + տող 5130)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

5110

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 5111 + տող 5112 + տող 5113)

x

 

X

 

 

որից`

 

 

 

 

5111

 - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում

5111

 

 X

 

5112

 - Շենքերի և շինությունների կառուցում

5112

 

 X

 

5113

 - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

5113

 

 X

 

5120

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (տող 5121 + տող 5122 + տող 5123)

x

 

X

 

 

որից`

 

 

 

 

5121

 - Տրանսպորտային սարքավորումներ

5121

 

 X

 

5122

 - Վարչական սարքավորումներ

5122

 

 X

 

5123

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5129

 

 X

 

5130

 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 5131 + տող 5132 + տող 5133 + տող 5134)

x

 

X

 

 

որից`

 

 

 

 

5131

 -Աճեցվող ակտիվներ

5131

 

 X

 

5132

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

5132

 

 X

 

5133

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր

5133

 

X

 

5134

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

5134

 

X

 

5200

1.2 ՊԱՇԱՐՆԵՐ (տող 5211 + տող 5221 + տող 5231 + տող 5241)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

5211

 - Համայնքային նշանակության ռազմավարական պաշարներ

5211

 

 X

 

5221

 - Նյութեր և պարագաներ

5221

 

 X

 

5231

 - Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ

5231

 

 X

 

5241

 -Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ

5241

 

 X

 

5300

1.3 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 5311)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

5311

 -Բարձրարժեք ակտիվներ

5311

 

 X

 

5400

1.4 ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
(տող 5411 + տող 5421 + տող 5431 + տող 5441)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

5411

 -Հող

5411

 

 X

 

5421

 -Ընդերքային ակտիվներ

5421

 

 X

 

5431

 -Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ

5431

 

 X

 

5441

 -Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ

5441

 

 X

 

6000

 Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6100 + տող 6200 + տող 6300 + տող 6400)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

6100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6110 + տող 6120 + տող 6130)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

6110

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8111

 

X

 

6120

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8121

 

X

 

6130

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8131

 

 X

 

6200

ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(տող 6210 + տող 6220)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

6210

 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8211

 

 X

 

6220

ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6221 + տող 6222 + տող 6223)

x

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

6221

 - Արտադրական պաշարների իրացումից մուտքեր

8221

 

X

 

6222

 - Վերավաճառքի համար ապրանքների իրացումից մուտքեր

8222

 

 X

 

6223

 - Սպառման համար նախատեսված պաշարների իրացումից մուտքեր

8223

 

 X

 

6300

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6310)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

6310

ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8311

 

 X

 

6400

ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(տող 6410 + տող 6420 + տող 6430 + տող 6440)

x

 

 X

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

6410

ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8411

 

 X

 

6420

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8412

 

 X

 

6430

 ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8413

 

 X

 

6440

 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

8414

 

 X

 

 

(Աղյուսակը փոփ., լրաց. 16.01.09 N 21-Ն)

 

ՀԱՏՎԱԾ 4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

 

(հազար դրամով)

Տողի NN

 

Ընդամենը (ս.4+ս.5)

այդ թվում`

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

5

8000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

 

 

 

 

ՀԱՏՎԱԾ 5

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

(հազար դրամներով)

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

Ընդամենը (ս.5+ս.6)

 այդ թվում`

անվանումները

 NN

վարչական մաս

ֆոնդային մաս

1

2

3

4

5

6

8010

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`
(տող 8100 + տող 8200), (տող 8000 հակառակ նշանով)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8100

Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
(տող 8110 + տող 8160)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8110

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 8111 + տող 8120)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8111

 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) տող 8112+ տող 8113

 

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8112

 - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9111

 

 X

 

8113

 - հիմնական գումարի մարում

6111

 

 X

 

8120

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) (տող 8121 + տող 8140)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8121

1.2.1. Վարկեր (տող 8122+ տող 8130)

 

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8122

 - վարկերի ստացում (տող 8123+ տող 8124)

9112

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8123

պետական բյուջեից

 

 

 X

 

8124

այլ աղբյուրներից

 

 

 X

 

8130

 - ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում (տող 8131+ տող 8132)

6112

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8131

ՀՀ պետական բյուջեին

 

 

 X

 

8132

այլ աղբյուրներին

 

 

 X

 

8140

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8141+ տող 8150)

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

8141

 - բյուջետային փոխատվությունների ստացում (տող 8142+ տող 8143)

9112

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

8142

ՀՀ պետական բյուջեից

 

 

 

 X

8143

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից

 

 

 

 

8150

 - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում (տող 8151+ տող 8152)

6112

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

8151

ՀՀ պետական բյուջեին

 

 

 

X

8152

ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

 

 

 

 

8160

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ (տող 8161 + տող 8170 + տող 8190-տող 8197 + տող 8198 + տող 8199)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8161

2.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն (տող 8162+ տող 8163 + տող 8164)

 

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8162

 - համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր

9213

 

 X

 

8163

 - իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում՝ անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր

9213

 

 X

 

8164

 - բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում

6213

 

 X

 

8170

2.2. Փոխատվություններ (տող 8171+ տող 8172)

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

8171

 - նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր

9212

 

 

 

8172

 - փոխատվությունների տրամադրում

6212

 

 

 

8190

2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը` (տող 8191 + տող 8194-տող 8193)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8191

 2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ

9320

 

 

X

 

որից`

 

 

 

 

8192

 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի վարչական մասից նախորդ տարում ֆինանսավորման ենթակա, սակայն չֆինանսավորված` առկա պարտավորությունների կատարմանը

 

 

 

 X

8193

 - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի ֆոնդային մաս (տող 8191 - տող 8192)

 

 

 

X

8194

 2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ (տող 8195 + տող 8196)

9330

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8195

 - առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարի

 

 

 X

 

8196

 - վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարը (տող 8193)

 

 

 X

 

8197

2.4. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս

 

 X

 X

 X

8198

2.5. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս

 

 X

 

 

8199

2.6. Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում (տող 8010- տող 8110 - տող 8161 - տող 8170- տող 8190- տող 8197- տող 8198 - տող 8210)

 

 

 

 

8199ա

որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը

 

 

 X

 

8200

 Բ. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող 8210)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8210

1. ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (տող 8211 + տող 8220)

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8211

 1.1. Արժեթղթեր (բացառությամբ բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) տող 8212+ տող 8213

 

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8212

 - թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր

9121

 

 X

 

8213

 - հիմնական գումարի մարում

6121

 

 X

 

8220

1.2. Վարկեր և փոխատվություններ (ստացում և մարում) տող 8221 + տող 8240

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

8221

1.2.1. Վարկեր (տող 8222+ տող 8230)

 

 

 X

 

 

որից`

 

 

 

 

8222

 - վարկերի ստացում

9122

 

 X

 

8230

 - ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում

6122

 

 X

 

8240

1.2.2. Փոխատվություններ (տող 8241+ տող 8250)

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

 

8241

 - փոխատվությունների ստացում

9122

 

 

 

8250

 - ստացված փոխատվությունների գումարի մարում

6122

 

 

 

 

(Աղյուսակը փոփ., լրաց. 16.01.09 N 21-Ն)

 

ՀԱՏՎԱԾ 6

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԸՍՏ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

(հազար դրամներով)

 Տողի NN

Բա-ժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

 Ընդամենը (ս.7 +ս.8)

 այդ թվում`

վարչա-կան բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

 X

X

X

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող 2500 + տող 2600 + տող 2700 + տող 2800 + տող 2900 + տող 3000 + տող 3100)

 

 

 

2100

01

0

0

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 2110 + տող 2120 + տող 2130 + տող 2140 + տող 2150 + տող 2160 + տող 2170 + տող 2180)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2110

01

1

0

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2111

01

1

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2112

01

1

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2113

01

1

3

Արտաքին հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2120

01

2

0

Արտաքին տնտեսական օգնություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2121

01

2

1

Արտաքին տնտեսական աջակցություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2122

01

2

2

Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2130

01

3

0

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2131

01

3

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2132

01

3

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2133

01

3

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2140

01

4

0

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2141

01

4

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2150

01

5

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2151

01

5

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2160

01

6

0

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2161

01

6

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2170

01

7

0

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2171

01

7

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2180

01

8

0

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2181

01

8

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2182

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին

 

 

 

2183

01

8

1

 - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին

 

 

 

2184

01

8

1

այդ թվում` Երևանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորման համար

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2185

06

8

1

 

 

 

 

2200

02

0

0

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2210+2220 + տող 2230 + տող 2240 + տող 2250)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2210

02

1

0

Ռազմական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2211

02

1

1

Ռազմական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2220

02

2

0

Քաղաքացիական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2221

02

2

1

Քաղաքացիական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2230

02

3

0

Արտաքին ռազմական օգնություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2231

02

3

1

Արտաքին ռազմական օգնություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2240

02

4

0

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2241

02

4

1

Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2250

02

5

0

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2251

02

5

1

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2300

03

0

0

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2310 + տող 2320 + տող 2330 + տող 2340 + տող 2350+ տող 2360 + տող 2370)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2310

03

1

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2311

03

1

1

Ոստիկանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2312

03

1

2

Ազգային անվտանգություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2313

03

1

3

Պետական պահպանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2320

03

2

0

Փրկարար ծառայություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2321

03

2

1

Փրկարար ծառայություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2330

03

3

0

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2331

03

3

1

Դատարաններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2332

03

3

2

Իրավական պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2340

03

4

0

Դատախազություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2341

03

4

1

Դատախազություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2350

03

5

0

Կալանավայրեր

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2351

03

5

1

Կալանավայրեր

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2360

03

6

0

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2361

03

6

1

Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2370

03

7

0

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2371

03

7

1

Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2400

04

0

0

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող 2440 + տող 2450+ տող 2460 + տող 2470 + տող 2480 + տող 2490)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2410

04

1

0

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2411

04

1

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2412

04

1

2

Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2420

04

2

0

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2421

04

2

1

Գյուղատնտեսություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2422

04

2

2

Անտառային տնտեսություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2423

04

2

3

Ձկնորսություն և որսորդություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2424

04

2

4

Ոռոգում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2430

04

3

0

Վառելիք և էներգետիկա

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2431

04

3

1

Քարածուխ և այլ կարծր բնական վառելիք

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2432

04

3

2

Նավթամթերք և բնական գազ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2433

04

3

3

Միջուկային վառելիք

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2440

04

4

0

Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2441

04

4

1

Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2442

04

4

2

Արդյունաբերություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2443

04

4

3

Շինարարություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2450

04

5

0

Տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2451

04

5

1

ճանապարհային տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2452

04

5

2

Ջրային տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2453

04

5

3

Երկաթուղային տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2454

04

5

4

Օդային տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2455

04

5

5

Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2460

04

6

0

Կապ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2461

04

6

1

Կապ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2470

04

7

0

Այլ բնագավառներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2471

04

7

1

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2472

04

7

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2473

04

7

3

Զբոսաշրջություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2474

04

7

4

Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2480

04

8

0

Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2481

04

8

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2482

04

8

2

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2483

04

8

3

Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2484

04

8

4

Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2490

04

9

0

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2491

04

9

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2500

05

0

0

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 2520 + տող 2530 + տող 2540 + տող 2550+ տող 2560)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2510

05

1

0

Աղբահանում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2511

05

1

1

Աղբահանում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2520

05

2

0

Կեղտաջրերի հեռացում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2521

05

2

1

Կեղտաջրերի հեռացում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2530

05

3

0

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3531

05

3

1

Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2540

05

4

0

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2541

05

4

1

Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2550

05

5

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2551

05

5

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2560

05

6

0

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2561

05

6

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2600

06

0

0

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3610 + տող 3620 + տող 3630 + տող 3640 + տող 3650+ տող 3660)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2610

06

1

0

Բնակարանային շինարարություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2611

06

1

1

Բնակարանային շինարարություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2620

06

2

0

Համայնքային զարգացում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2621

06

2

1

Համայնքային զարգացում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2630

06

3

0

Ջրամատակարարում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2631

06

3

1

Ջրամատակարարում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2640

06

4

0

Փողոցների լուսավորում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2641

06

4

1

Փողոցների լուսավորում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2650

06

5

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2651

06

5

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2660

06

6

0

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2661

06

6

1

Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2700

07

0

0

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2710 + տող 2720 + տող 2730 + տող 2740 + տող 2750+ տող 2760)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2710

07

1

0

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2711

07

1

1

Դեղագործական ապրանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2712

07

1

2

Այլ բժշկական ապրանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2713

07

1

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2720

07

2

0

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2721

07

2

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2722

07

2

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2723

07

2

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2724

07

2

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2730

07

3

0

Հիվանդանոցային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2731

07

3

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2732

07

3

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2733

07

3

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2734

07

3

4

Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2740

07

4

0

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2741

07

4

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2750

07

5

0

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2751

07

5

1

Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2760

07

6

0

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2761

07

6

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2762

07

6

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2800

08

0

0

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 2810 + տող 2820 + տող 2830 + տող 2840 + տող 2850+ տող 2860)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2810

08

1

0

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2811

08

1

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2820

08

2

0

Մշակութային ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2821

08

2

1

Գրադարաններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2822

08

2

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2823

08

2

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2824

08

2

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2825

08

2

5

Արվեստ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2826

08

2

6

Կինեմատոգրաֆիա

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2827

08

2

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2830

08

3

0

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2831

08

3

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2832

08

3

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2833

08

3

3

Տեղեկատվության ձեռքբերում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2840

08

4

0

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2841

08

4

1

Երիտասարդական ծրագրեր

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2842

08

4

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2843

08

4

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2850

08

5

0

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2851

08

5

1

Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2860

08

6

0

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2861

08

6

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2900

09

0

0

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2910 + տող 2920 + տող 2930 + տող 2940 + տող 2950+
տող 2960 + տող 2970 + տող 2980)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

2910

09

1

0

Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2911

09

1

1

Նախադպրոցական կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2912

09

1

2

Տարրական ընդհանուր կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2920

09

2

0

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2921

09

2

1

Հիմնական ընդհանուր կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2922

09

2

2

Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2930

09

3

0

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2931

09

3

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2932

09

3

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2940

09

4

0

Բարձրագույն կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2941

09

4

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2942

09

4

2

Հետբուհական մասնագիտական կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2950

09

5

0

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2951

09

5

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2952

09

5

2

Լրացուցիչ կրթություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2960

09

6

0

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2961

09

6

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2970

09

7

0

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2971

09

7

1

Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

2980

09

8

0

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

2981

09

8

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3000

10

0

0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 + տող 3040 + տող 3050+ տող 3060 + տող 3070 + տող 3080 + տող 3090)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

3010

10

1

0

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3011

10

1

1

Վատառողջություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3012

10

1

2

Անաշխատունակություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3020

10

2

0

Ծերություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3021

10

2

1

Ծերություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3030

10

3

0

Հարազատին կորցրած անձինք

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3031

10

3

1

Հարազատին կորցրած անձինք

 

 

 

3040

10

4

0

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3041

10

4

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3050

10

5

0

Գործազրկություն

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3051

10

5

1

Գործազրկություն

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3060

10

6

0

Բնակարանային ապահովում

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3061

10

6

1

Բնակարանային ապահովում

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3070

10

7

0

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3071

10

7

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3080

10

8

0

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3081

10

8

1

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3090

10

9

0

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3091

10

9

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3092

10

9

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110)

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 

 

 

 

 

 

որից`

 

 

 

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում ծախսերի վերծանումը` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

 

 

 

 

Հավելված N 2

 

Լ Ր Ա Ց Մ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ

 

Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևի (այսուհետ՝ օրինակելի ձև) առանձին հատվածները լրացվում են հետևյալ կերպ.

 

1. Օրինակելի ձևի Հատված 1-ում.

 

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելու դեպքում նշված հատվածի աղյուսակի 1000-րդ, 1300-րդ և 1390-րդ տողերի 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է համապատասխանաբար գերազանցեն նշված տողերի 4-րդ սյունակում ներառված ցուցանիշին՝ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարի չափով (տես Հատված 1-ի աղյուսակի տող 1392, սյունակ 6):

Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժերի և տուգանքների գծով կանխատեսվող գումարները արտացոլվում են Հատված 1-ի աղյուսակի 1111-րդ, 1112-րդ և 1121-րդ տողերում արտահայտվող գումարների կազմում` ըստ պատկանելության, եթե այդ տույժերն ու տուգանքներն հաշվարկված են չվճարված հարկի գումարի նկատմամբ: Հարկային օրենսդրության և Հայաստանի Հանրապետության հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված` հարկային օրենսդրությամբ սահմանված այլ տույժերն ու տուգանքները, որոնք հաշվարկված չեն հարկի գումարի նկատմամբ, ենթակա են հաշվառման նույն աղյուսակի 1165-րդ տողում, որպես այլ հարկային եկամուտներ:

 

2. Օրինակելի ձևի Հատված 2-ում.

 

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելիս նշված հատվածի աղյուսակի 2000-րդ, 3100-րդ, 3110-րդ և 3112-րդ տողերի 7-րդ և 8-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է գերազանցեն համապատասխանաբար նշված տողերի 6-րդ սյունակում ներառված ցուցանիշներին՝ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարի չափով (տես Հատված 1-ի տող 1392, սյունակ 6).

Հատված 2-ի աղյուսակի 2000-րդ տողի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ սյունակներում արտացոլված ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն Հատված 3-ի աղյուսակի 4000-րդ տողի համապատասխանաբար 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում արտացոլված ցուցանիշներին:

 

3. Օրինակելի ձևի Հատված 3-ում.

 

Համայնքների բյուջեների կազմման ժամանակ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացումներ նախատեսելու դեպքում նշված հատվածի աղյուսակի 4000-րդ, 4050-րդ, 4700-րդ, 4770-րդ և 4771-րդ տողերի 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ներառված ցուցանիշների հանրագումարները պետք է համապատասխանաբար գերազանցեն նշված տողերի 4-րդ սյունակում ներառված ցուցանիշներին՝ վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարի չափով (տես Հատված 1-ի տող 1392, սյունակ 6).

Հատված 3-ի աղյուսակի 4000-րդ տողի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում արտացոլված ցուցանիշները պետք է հավասար լինեն Հատված 2-ի աղյուսակի 2000-րդ տողի համապատասխանաբար 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ սյունակներում արտացոլված ցուցանիշներին.

Հատված 3-ի աղյուսակում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերին վերաբերող տողերում (6000-րդ տողից 6440-րդը) ցուցանիշները պետք է ներկայացվեն բացասական նշանով:

 

4. Օրինակելի ձևի Հատված 4-ում.

 

Հատված 4-ի աղյուսակի 8000-րդ տողի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ սյունակներում լրացվող ցուցանիշը պետք է հավասար լինի Հատված 1-ի աղյուսակի 1000-րդ տողի համապատասխան սյունակներում նշված ցուցանիշի և Հատված 2-ի աղյուսակի 2000-րդ (կամ Հատված 3-ի աղյուսակի 4000-րդ) տողի համապատասխան սյունակներում նշված ցուցանիշի միջև տարբերությանը: Հավելուրդը ներկայացվում է դրական նշանով, իսկ դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ բացասական նշանով:

 

5. Oրինակելի ձևի Հատված 5-ում.

 

Հատված 5-ի աղյուսակի 8010-րդ տողի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ սյունակներում լրացվող ցուցանիշը պետք է հավասար լինի Հատված 4-ի աղյուսակի 8000-րդ տողի համապատասխանաբար 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ սյունակներում արտացոլված ցուցանիշին՝ հակառակ նշանով.

Հատված 5-ի աղյուսակի 8199-րդ տողում բյուջեի հաշվում դրամական միջոցների մնացորդների ավելացումը պետք է ներկայացվի բացասական նշանով, իսկ պակասեցումը (օգտագործումը)՝ դրական նշանով.

Հատված 5-ի աղյուսակի 8113-րդ, 8130-րդ, 8131-րդ, 8132-րդ, 8150-րդ, 8151-րդ, 8152-րդ, 8164-րդ, 8172-րդ, 8198-րդ (5-րդ սյունակում), 8213-րդ, 8230-րդ և 8250-րդ տողերում ցուցանիշները ներկայացվում են բացասական նշանով:

(5-րդ կետը լրաց. 16.01.09 N 21-Ն)

 

6. Oրինակելի ձևի Հատված 6-ում.

 

Հատված 6-ի աղյուսակի 5-րդ սյունակում յուրաքանչյուր դասի գծով ներկայացվում են տնտեսագիտական դասակարգման միայն այն հոդվածները, որոնց գծով համայնքի բյուջեով այդ դասով նախատեսվում են հատկացումներ:

Ընդ որում.

ա) Հատված 6-ի աղյուսակում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման յուրաքանչյուր բաժնի, խմբի և դասի գծով հատկացումների գումարը պետք է հավասար լինի Հատված 2-ի աղյուսակում նույն բաժնի, խմբի և դասի գծով նշված հատկացումների գումարին.

բ) նշված յուրաքանչյուր դասի գծով տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածներով արտացոլված հատկացումների հանրագումարը պետք է հավասար լինի այդ դասի գծով նախատեսվող հատկացումների գումարին:

Օրինակելի ձևը կարող է ըստ անհրաժեշտության պարունակել նաև այլ հատվածներ, որոնք համայնքի ղեկավարը կամ ավագանին գտնեն անհրաժեշտ համայնքի բյուջեն առավել հրապարակային և թափանցիկ տեսքով ներկայացնելու և հաստատելու համար: