Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի
 «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
գիծ

ՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԸ

Սույն աշ­խա­տան­քը նե­րա­ռում է Հա­յաս­տա­նում ՏԻՄ­–ե­րի գործունեության տե­ղե­կատ­վայ­նաց­ման, նրանց կողմից կիրառվող տե­ղե­կատ­վա­կան համակարգերի, համացանցային լուծումների և համայնքային կայքերի ի­րա­վի­ճա­կի նկա­րագ­րու­թյու­նը, կա­տար­ված հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում բա­ցա­հայտ­ված հիմ­նա­կան խն­դիր­նե­րը և վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րից բխող եզ­րա­հան­գում­նե­րի հի­ման վրա ձևա­վոր­ված ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք կօգ­նեն ու­սում­նա­սիր­վող ո­լոր­տում ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լու գոր­ծում և կնպաստեն ՏԻՄ-երի կառավարման ներուժի զարգացմանը:

Մշակված է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ:

Ոլորտ`  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Հեղինակային իրավունքներ` © ՏՀԶՎԿ, 2014

Փորձագետ`

Հասանելիություն` Միայն WEB

Տարին` 2014

գիծ
Փաստաթութղը ստեղծված ՏՀԶՎԿ ՀԿ կողմից, վերջի թարմացում` 12.09.2014 |  infosys.am